İYİ Parti “Ekonomide Kurtuluş Planını” açıkladı

İYİ Parti “Ekonomide Kurtuluş Planını” açıkladı

18/08/2022 Kapalı Yazar: sevi


DUVAR – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ekonomi Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ekonomide Kurtuluş Planı”nın ilk aşaması olan “Acil İstikrar ve Kapsayıcı Büyüme Eylem Planı”nın tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Akşener, İYİ Parti’nin kuruluşunun muhalefette fark yarattığını belirtti. Akşener, bir araya gelmiş konuşabiliyorsak bir umut olduğunu, bunun kilometre taşının ise İYİ Parti’nin kuruluşu olduğunu, İYİ Parti’nin bu saygıyı hak ettiğini söyledi. “Seçmenin aldığı tutumu tartışamazsınız. Niye beni seçmedin kardeşim diyemezsiniz. Böyle bir siyaset anlayışı vardı” diyen Akşener, “Sonra bu, dinozorların olduğu, herkesin birbirlerine bu nedir diye baktığı, seçmenin suçlandığı bir dile evrildi. İki buçuk yılın sonunda insanlarda korku duvarı yıkıldı. Çok ilginç hikayelerle karşılaştık ve çözümleri ürettik. Programın çıkış noktası budur. Sokakta insanların sorunlarının çözümlerinin, çaresinin üretildiği, gerçekten beslenen bir programdır. Atatürk ve sonraki vizyonu takip edenlere baktığınız zaman yüzyılların ilerisinde bir durum. Bugün ne durumda? Bugün partili Cumhurbaşkanı bardağın nereye konacağına dair evrakı imzalamak zorunda. Her şey bir kişinin elinde” ifadelerini kullandı.

Dış politikaya değinen Akşener, “Beşar Esad ne zaman oldu Esed, ne zaman olacak Beşar? İçinde yaşadığımız partili cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği sonuçlar. “Beni seviyor mu?” zihniyetinden kaynaklanan, Allah’ın sıfatları söylendiğinde, peygamberimizin üstüne konulan ve haşa denilmeyen psikolojinin, zihniyetin sonucudur. Ekonominin patronu güvendir. Bizim söylediğimiz gerçekçi, hukukun üstünlüğüne dayanan, kayrılmanın olmadığı, lütuf yapmak ihtiyaçlarının bulunmadığı, ilkelerin, kuralların kurulların ilan edildiği bir Türkiye. Bunun yolu da öncelikle bu ucube sistemden kurtulmaktır.”

Akşener’in konuşması sonrasında İYİ Parti’nin hazırladığı ‘Ekonominin Kurtuluş Planı’ sunumu yapıldı. Eylem planını sunumunu İYİ Parti Ekonomi Politikalar Başkanı Bilge Yılmaz yaptı.

Ekonominin Kurtuluş Planı kısa vadeli eylem planı, para politikası, bankacılık sektörü düzenlemeleri, kamu mali yönetimi başlıklar halinde sunuldu.

Uzun vadeli ekonomi politikaları ise vergi politikaları, İstatistik Verileri olan güvenin yeniden tesis edilmesi ve kamu politikaları etki analizi enstitüsü, dış ekonomik ilişkiler ve dış ticaret politikası, iş gücü piyasaları ve sosyal destekler, sanayi politikaları başlıkları altında sıralandı.

Eylem planında, uygulanan yanlış ekonomi politikaları ve kurumların erozyona uğratılması nedeniyle makroekonomik istikrar ve refah seviyesinin ciddi tehlike altında olduğuna vurgu yapıldı.

İYİ Parti’nin ekonomik eylem planında;

-Bilimsellikten uzak, kısa vadeye ve siyasi çıkarlara odaklı ekonomi politikaları son bulacak,

-Kurumların bağımsızlığı yeniden tesis edilecek,

-Kamu yönetiminde liyakat ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayalı yapılanmaya gidilecektir.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için bir ön koşul olan makroekonomik ve finansal istikrarın teminine yönelik gerekli adımlar acilen atılacağı belirtildi.

Buna göre, para politikasındaki öncelikler Merkez Bankası’nın güvenilirliğinin yeniden sağlanması, enflasyonun hızla düşürülerek fiyat istikrarının yeniden tesisi ve uluslararası rezerv pozisyonunun güçlendirilmesi ve makroekonomik istikrarın yeniden tesisi için mali disiplin ve kamu borçlanmasının risk yönetimine dayalı orta- uzun vadeli bütüncül bir bakış açısıyla yönetilmesi hedefleniyor.

Kısa vadede eylem planında para politikası için Merkez Bankası’nın kredibilitesinin onarılması, enflasyonun hızla düşürülerek hedefe yaklaştırılması ve uluslararası rezerv pozisyonunun güçlendirilmesinin aciliyet taşıdığı belirtildi.

Açıklanan ekonomik eylem planında, “Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesi rejiminden sapması ve yetki alanının dışına çıkarak kontrolü altındaki politika araçlarıyla ulaşılması mümkün olmayan ekonomik hedeflere yönelmesi çok ciddi bir kredibilite ve güven kaybına yol açmış ve enflasyonun kontrolden çıkmasına neden olmuştur” denildi.

İLK 15 GÜN

İYİ Parti, iktidar olması halinde ilk 15 gün içerisinde yapılacak listesini şöyle sıraladı:

-Tam kapsamlı enflasyon hedeflemesi rejimine geçiş sürecinde para politikasının normalleşmesine yönelik adımlar atılacaktır. Bu bağlamda, politika faiz oranı ülkemizin olağanüstü makroekonomik şartlarını dikkate alarak fiyat istikrarının teminine uyumlu bir seviyeye getirilecektir.

-Merkez Bankası’nın sorumluluğu dışında kalan ve enflasyon hedeflemesi rejimi ile uyumlu olmayan uygulamalar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılacaktır.

-Para politikası araçlarının kullanımında genel kabul görmüş uluslararası standartlar göz önüne alınarak sadeleşmeye gidilecektir.

BANKACILIK SEKTÖRÜ DÜZENLEMELERİ NASIL OLACAK?

Hazırlanan eylem planında bankacılık sektörü düzenlemeleri için ilk 1 ay içerisinde yapılacaklar listesi şöyle belirlendi:

-Bankacılık sektörünün aktif kalitesinin ortaya konulabilmesi için güvenilir bir varlık kalitesi gözden geçirme planı açıklanacaktır.

-BDDK, SPK ve TMSF Kurullarının bağımsızlığını ve işleyişini güçlendirecek adımlar atılacaktır.

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) atanan üyelere ve bahse konu kurumların üst düzey yöneticilerine ilişkin yeterlilik kriterleri ilgili görevlerin etkin biçimde yerine getirilebilmesini sağlayacak şekilde ve liyakat göz önünde bulundurularak yeniden belirlenecektir.

-Kamu bankalarının yönetim kurulları ve üst düzey yönetimleri liyakat esas alınarak gözden geçirilerek gerekli görülen değişiklikler ivedilikle yapılacaktır.

-İlgili kurumlarla koordineli bir şekilde, mevduattaki dolarizasyonunun azaltılması ve Türk Lirası’na güvenin teminine ilişkin yol haritası açıklanacaktır.

-Uygulanacak dezenflasyon programının şirketler ve bankacılık sistemi üzerindeki etkilerini analiz edecek stres testleri yapılacaktır. Stres testlerinden elde edilecek bulgular ışığında atılacak destekleyici maliye politikası adımları, sıkı para politikasının yaratacağı yükün hafifletilmesini ve adil dağılmasını hedefleyecektir.

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET POLİTİKASI

Eylem planında, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkileri ve ticaret politikası işin geniş yer ayrıldı. Buna göre dış ticaret politikası, yapısal reform gündemini destekleyen ve Türkiye’nin dengeli, sürdürülebilir ve kalıcı büyüme hedefine hizmet eden bir nitelik kazanacağı, üretim, yatırım, dış ticaret ve finans ilişkileri, benzer dünya görüşünü paylaşan, hukuk ve demokrasi açısından benzer normları referans edinen ülkeler arasında daha fazla gelişecek.

İhracat ve yatırım gibi alanlarda mevcut dış ekonomik ilişkilerimiz göz önüne alındığında, ilk hedefin AB ile Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun tamamlanması ve Gümrük Birliği, önümüzdeki dönemde ekonomik reform gündeminin bir taşıyıcısı olacağına işaret edildi.

Bu hamleler, “Türkiye’nin değişen küresel iktisadi coğrafya içinde kendi yerini konsolide etmesini ve de özellikle küresel değer zincirleri içindeki payını artırmasına yönelik olacaktır” denildi.

Ekonomi Haberleri