Bütçe yükü 100 milyon TL’yi aşan düzenlemeler için etki analizi

Bütçe yükü 100 milyon TL’yi aşan düzenlemeler için etki analizi

05/06/2022 0 Yazar: sevi


Düzenleyici Etki Analizinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, düzenleyici etki analizinin hangi kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslakları için hazırlanacağı, düzenleyici etki analizi yapılırken uyulması gereken temel ilkeler, kurallar ve analiz raporunda yer alması gereken hususlar belirlendi.

Düzenleyici etki analizi, “kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslaklarının bütçeye, mevzuata, sosyal, ekonomik ve ticari hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerini göstermek üzere ön değerlendirme” olarak tanımlandı.

Yürürlüğe konulması halinde muhtemel yıllık bütçe yükü 100 milyon lirayı aşan düzenlemeler için düzenleyici etki analizi yapılacak.

Muhtemel yıllık bütçe yükü 100 milyon lirasının altında kalan düzenlemeler için yapılacak düzenleyici etki analizi, mevcut durum analizi ve sorunların tespiti, temel amaç ve hedeflerin belirlenmesi, analiz yöntemlerinden biri kullanılarak en uygun seçeneğin tespiti, raporlama aşamalarından oluşacak.

Savaş hali, doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, şiddetli ekonomik kriz veya kamu düzeninin bozulmasına yönelik şiddet eylemleri gibi hızlı karar alınması gereken durumlarda yapılacak düzenlemeler ile bütçe ve kesin hesap kanunu teklifleri ve milletlerarası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kanun taslakları hakkında düzenleyici etki analizi yapılmayacak.

Tespit edilen sorunlarla ilişkilendirilecek şekilde düzenlemenin amacı ve düzenleme neticesinde ilgili alanda ve sektörde oluşacak sonuçlar veya yaşanacak dönüşüm somut, kısa ve net bir şekilde ifade edilecek. Hedefler ölçülebilir, gerçekçi, sonuç odaklı ve belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilebilir olacak.

Belirlenen amaç ve hedefler, kalkınma planlan orta vadeli programlar ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında yer alan ulusal politikalarla, sektörel strateji ve eylem planlarıyla ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumlu olacak.

Düzenleyici etki analizi yapılırken düzenlemenin nasıl uygulanacağı, uygulamadan kimin sorumlu olacağı, uygulamanın nasıl ve kim tarafından izleneceğini içeren uygulama planı hazırlanacak.

Söz konusu analizi hazırlama süreci, düzenlemeyi hazırlayacak olan idare tarafından yürütülecek. İdare taslak raporu, Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilecek. Başkanlık tarafından uygun bulunanlar, nihai rapor olarak idareye gönderilecek.

Uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkili olacak.Ekonomi Haberleri